Publicació de plaça vacant

Curso escolar: 
Noticias 2018/2019

 

 

 

 

PUBLICACIÓ DE PLAÇA VACANT

 

 

Hnas. Ntra. Sra. Consolación

EQUIPO DE TITULARIDAD

ÁMBITO EDUCATIVO

Av. de Lidón, 49

12004 CASTELLÓN

 

 

 

COL·LEGI PUÉRTOLAS PARDO

 

Informa de la següent convocatòria de plaça vacant:

 

PUBLICACIÓ DE LA VACANT

DATA DE PUBLICACIÓ

21 setembre 2018

FI DE PRESENTACIÓ DE CURRÍCULUMS

27 setembre 2018

DIRECCIÓ DENVIAMENT/ MAIL

direccion@puertolaspardo.org

INFORMACIÓ DE LA PLAÇA VACANT

DENOMINACIÓ DEL LLOC

Orientador escolar

Nº HORES /JORNADA

12 hores setmanals

REQUISITS FORMALS MÍNIMS

TITULACIÓ REQUERIDA

LLICENCIAT/DA EN PSICOLOGÍA.

Certificat d'Aptitud Pegagòdica (CAP) i/o Màster Universitari en Formació del Professorat. 

PRESENTACIÓ DEL CERTIFICAT DEL REGISTRE CENTRAL DE DELICTES SEXUALS

 

IMPRESCINDIBLE, a falta del certificat s’exclou categòricament del procés.

CONEIXEMENT I AFINITAT al Caràcter Propi dels Col·legis de la Consolació.

Coneixement del Caràcter Propi del centre.

Mostrar receptivitat i disposició per a estudiar-lo i profunditzar-lo.

COMPETÈNCIES PERSONALS

Integritat, responsabilitat, autoconciència i autoestima, empatia, reflexivitat i capacitat de projecció, flexibilitat i adaptabilitat, perseverància, actitud positiva.

COMPETÈNCIES PROFESSIONALS

Capacitat de treball en equip, bona gestió de la convivència, competència comunicativa, competència digital, coneixement de noves metodologies com aprenentatge cooperatiu, rutines i destreses de pensament.

Coneixement sobre l’organització d’un Departament d’Orientació d’un centre escolar.

Coneixement sobre plans específics: PAT, Pla de Convivència, PAT, POAP...

REQUERIMENTS LINGÜÍSTICS

Valencià: nivell mitjà de la JQCV.

 

ALTRES ASPECTES A VALORAR

ALTRES ESTUDIS PASTORALS/TEOLÒGICS

Coneixement del funcionament de la Pastoral educativa.

FORMACIONS COMPLEMENTÀRIES

Valoració i aportació documentada de cursos i activitats realitzades.

Màster en psicologia clínica.

COMPETÈNCIES TIC A LAULA

Domini de les TIC a nivell Ofimàtic.

EXPERIÈNCIA

Acreditar la corresponent.

EXPERIÈNCIA EN I AMB GRUPS JUVENILS

Es varlorarà especialment l’experiència de treball amb xiquets i joves

EXPERIÈNCIA DACCIÓ SOCIAL O VOLUNTARIAT

Acreditar la corresponent.

 

ADVERTÈNCIES:

 

  1. Només seran admeses sol·licituds per via digital.

  2. De conformitat amb la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal, a l’enviar el seu currículum, vosté dóna el seu consentiment que les dades personals que apareixen en el mateix, siguen incorporades a un fitxer de dades personals, el responsable del qual és el col·legi que publica la plaça. Una vegada finalitzat el procés de contractació, les dades d’eixe fitxer seran eliminades.

Si ho desitja, podrà exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició en la direcció del Responsable del Fitxer remetent la seua sol·licitud, junt a una fotocòpia del seu DNI en la direcció abans mencionada.

  1. Només es donarà resposta als sol·licitants que més s’ajusten al perfil publicat.

  2. És imprescindible l’enviament per correu electrònic dels documents que acrediten les titulacions.

  3. En compliment de la Legislació vigent, Llei 26/2015 i Llei 45/2015, sol·licitem l’enviament del Certificat de Delictes de Naturalesa Sexual.

  4. Remitir les referències.