Publicació de plaça vacant

Curso escolar: 
Noticias 2017/2018
 
PUBLICACIÓ DE PLAÇA VACANTHnas. Ntra. Sra. Consolación

EQUIPO DE TITULARIDAD

ÁMBITO EDUCATIVO

Av. de Lidón, 49

12004 CASTELLÓN

 

COL·LEGI PUÉRTOLAS PARDO

Informa de la següent convocatòria de plaça vacant:

PUBLICACIÓ DE LA VACANT

DATA DE PUBLICACIÓ

5 de juliol 2018

FI DE PRESENTACIÓ DE CURRÍCULUMS

12 juliol 2018

DIRECCIÓ D’ENVIAMENT/ MAIL

direccion@puertolaspardo.org

INFORMACIÓ DE LA PLAÇA VACANT

DENOMINACIÓ DEL LLOC

Professor de Secundària. Especialitat Belles Arts.

Nº HORES /JORNADA

7 hores setmanals

REQUISITS FORMALS MÍNIMS

TITULACIÓ REQUERIDA

LLICENCIAT/DA EN BELLES ARTS.

(Assignatures: Educació Plàstica i Visual).

PRESENTACIÓ DEL CERTIFICAT DEL REGISTRE CENTRAL DE DELICTES SEXUALSIMPRESCINDIBLE, a falta del certificat s’exclou categòricamente del procés.

CONEIXEMENT I AFINITAT al Caràcter Propi dels Col·legis de la Consolació.

Mostrar receptivitat i disposició per a estudiar-lo i profunditzar-lo.

COMPETÈNCIES PERSONALS

Integritat, responsabilitat, autoconciència i autoestima, empatia, reflexivitat i capacitat de projecció, flexibilitat i adaptabilitat, perseverància, actitud positiva.

COMPETÈNCIES PROFESSIONALS

Capacitat de treball en equip, bona gestió de la convivència, competència comunicativa, competència digital, coneixement de noves metodologies com aprenentatge cooperatiu, rutines i destreses de pensament.

REQUERIMENTS LINGÜÍSTICS

Capacitació Valencià

B2 Anglés

Capacitació Anglés

ALTRES ASPECTES A VALORAR

ALTRES ESTUDIS PASTORALS/TEOLÒGICS

Ciències Religioses

Màster/Postgrau en Pastoral Educativa

Màster en Interioritat

...

FORMACIONS COMPLEMENTÀRIES

Valoració i aportació documentada de cursos i activitats realitzades.

COMPETÈNCIES TIC A L’AULA

Creació i ús de plataformes digitals com Moodle, ús de paquet ofimàtic, ús de PDI.

EXPERIÈNCIA DOCENT

Substitucions, cursos o altres.

EXPERIÈNCIA EN I AMB GRUPS JUVENILS

Acreditar la corresponent.

EXPERIÈNCIA D’ACCIÓ SOCIAL O  VOLUNTARIAT

Acreditar la corresponent.

 

ADVERTÈNCIES:

  1. Només seran admeses sol·licituds per via digital.

  2. De conformitat amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, a l’enviar el seu currículum, vosté dóna el seu consentiment que les dades personals que apareixen en el mateix, siguen incorporades a un fitxer de dades personals, el responsable del qual és el col·legi que publica la plaça. Una vegada finalitzat el procés de contractació, les dades d’eixe fitxer seran eliminades.Si ho desitja, podrà exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició en la direcció del Responsable del Fitxer remetent la seua sol·licitud, junt a una fotocòpia del seu DNI en la direcció abans mencionada.

  1. Només es donarà resposta als sol·licitants que més s’ajusten al perfil publicat.

  2. És imprescindible l’enviament per correu electrònic dels documents que acrediten les titulacions.

  3. En compliment de la Legislació vigent, Llei 26/2015 i Llei 45/2015, sol·licitem l’enviament del Certificat de Delictes de Naturalesa Sexual.

  4. Remitir les referències.